Affärside Västerkulla Hotell

Västerkulla Hotell AB ska skapa en portfölj av hotellfastigheter med stabila hyresgäster som under starka varumärken driver hotellen. Fastigheterna ska ligga i svenska attraktiva medelstora städer. Vidare ska en aktiv förvaltning ligga till grund för stabila och långsiktiga kassaflöden.
Västerkulla hotell

Investering

 • Aktiv fastighetsutveckling inom det befintliga beståndet
 • Varje investering ska i mesta möjliga mån generera ett nytt hyres- eller tilläggsavtal

Investeringar bör helst generera en avkastning som lägst uppgår till den högsta av den som var vid förvärvstillfället och marknadens avkastningskrav vid investeringstidpunkten

 

Kontrakt

 • Omsättningsbaserade hyresavtal
 • Omsättningsprocent för logi bör uppgå till 30-35 % och för F/B
  till 8-12 %
 • Garantihyresnivå på minst 70 % av tänkt omsättningshyra
 • Kontraktslängd vid tecknande av kontrakt, 15-20 år
 • Standardiserade och branschanpassade kontrakt

Fastighetsförvaltning

 • Egen kameral förvaltning
 • Egen teknisk förvaltning alternativt extern teknisk förvaltning med hög kompetens och som kontrakteras på långa kontrakt
 • Egen teknisk chef som hanterar den tekniska förvaltningen
 • Fastigheterna ska besökas minst 2-4 gånger per år
 • Västerkullas ägarskap ska utövas aktivt
 • Ordinarie styrelsemöten skall hållas ute på hotellen
 • Regelbundna möten med varumärkesansvariga och tekniska förvaltare

 

Hyresgäster

 • Sett över tiden ska minst 80% vara kedjeanknutna och inte mer än 50 % bör tillhöra samma kedja
 • Upprätthålla kontakt med varumärkesansvariga genom möten 2-4 gånger per år
 • Hotellens management ska hålla hög nivå vilket ska säkerställas genom möten med varumärkesansvariga och utvärderingar